Web 2006-2010

Visita la web anterior de la Plataforma.

Què és un ERO?

Informació que arriba a través de l’assemblea de la vila de Gràcia

-Que és un ERO? 

És un procediment previst a la legislació laboral davant al que s’ha d’acollir una empresa davant d’una situació de crisi, quan pretengui, en el pitjor dels casos, acomiadar un determinat nombre de treballadors o be adoptar determinades mesures de flexibilitzar interna com la reducció o suspensió de contractes enviant durant un determinat període de temps els treballadors a l’atur tot i que mantenint vigents els contractes de treball.

-En que consisteix aquest procediment? L’empresa comunica al Departament de treball l’inici del període de consultes, ja sigui amb la pretensió d’acomiadar i/o suspendre contractes- amb la representació legal dels treballadors, aquest procés de consultes té un període de 30 dies, en el present cas, aquest període de consultes pot acabar amb acord, en el que la representació legal dels treballadors té legitimació per arribar aquests acords dins d’una lògica de minimització dels efectes d’aquest ERE amb majors indemnitzacions a les legalment previstes, reducció del nombre d’afectats recol•locacions etc.
Si els representant dels treballadors i l’empresa arriben a un acord el Departament de Treball [En l'actualitat d'empresa i ocupació] simplement ratifica l’acord observant que en el procés de l’acord no hagi existit una situació coactiva, abusiva o fraudulenta.

També la representació legal dels treballadors es pot oposar i en aquest cas és el Departament de Treball es qui resol, denegant l’ERO o acceptant parcial o totalment el contingut de l’ERO.

 • -Cal tenir clar que l’aprovació o desestimació d’un ERO té amb caràcter prevalent un criteri eminenment polític ja que la ponderació dels factors en relació a l’abast de les mesures proposades és molt indeterminada i té una forta càrrega subjectiva i la seve interpretació no és ni molt menys unívoca.
 • -En aquest sentit és important tenir present que el marc en el que s’ubica un ERO en el sector públic té aquesta ineludible tarannà polític, en primer lloc, per el marc que s’acorda aquest ERO,és en un marc de retallades, fruit d’una opció per una política econòmica i per uns membres del govern que tenen un evident conflicte d’interessos començat pel mateix Boi Ruíz.
 • -En segon lloc, aplicar un procés d’ERO a una empresa que presta un servei públic és evidentment disfuncional, ja que esta pensada per empreses privades en crisis, i els centres sanitaris de la xarxa pública sempre tenen com a criteri principal prestar aquest servei amb criteris essent un criteri absolutament secundari els criteris de rendibilitat econòmica deixant de banda que és la mateixa administració que supervisa les seves mateixes retallades tancant el cicle.
 • Per la qual cosa mai aprovar aquest ERO o no pot quedar acotat a criteris tècnics o jurídics sino que obeeix a un criteri polític-patronal i correlativament la seva resposta cal que sigui política i sindical entesa aquesta com la lluita conujunta de treballadors i usuaris
 • -Estratègies, es important que la gent NO es deixi abrumar per una retòrica tècnicista o fatalista que intenten amagar sota una imatge de falsa neutralitat i asepsia una cosa que no es neutral ni asèptica aprovar o no un ERO per part de l’Administració obeeix a un criteri polític si l’aprovació d’un ERO suposa un cost polític excessivament elevat el més probable és que no s’aprovi o quedi minimitzat.
 • -És imprescindible per tant que atès que la representació dels treballadors esta legitimada per acceptar acords es vegi recolzada per l’asemblea de treballadors en la seva negativa per acceptar acords.
 • -Així és imprescindible que tota la informació de la memòria del ERO es faci arribar a tots els treballadors, que es publicitin les actes de la Comissió negociadora i que s’accepti la presencia de membres de l’Assemblea de treballadors en el període de consultes.
 • -L’estrategia sindical i jurídica, i la solidaritat entre companys i usuaris són eines de confrontació necessàries en aquest ERO.
  http://www.facebook.coml/11864dqmaA2R9cmCi6uP8P7qqkA www.eleconomista.es/economia/noticias/3008810/04/11/10/Los-sindicatos-se-llevan-hastael-10-del-coste-por-despido-de-los-ERE.html%23comment-900740
  Para los que llevéis cuestiones relacionadas con despidos en la Generalitat de Catalunya por causa de los recortes, tened en cuenta esta moción parlamentaria que se acordó en el Parlament el pasado 6/06/2011 (página 17):
  http://www.facebook.com/l/11864vuQca9HfzZqchI9Mvooy2Q/www.parlament.cat/activitat/bopc/09b081.pdfEl Parlament insta al Govern de la Generalitat a “abstenir-se d’adoptar cap mesura adreçada a la reducció de les plantilles d’empleats públics i accedir només a la possible racionalització o redistribució dels empleats públics quan s’hagi negociat amb els sindicats de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat”, Mesa que està formada per sindicats majoritaris.
Publicat per gleichgueltig
30-6-2011
La Barceloneta am l`aigua al Coll

 

You must be logged in to post a comment.