El Departament de Salut preveu un “cert degoteig” de casos positius importats durant els propers deu o dotze dies

Estaríem alarmats si tinguéssim casos comunitaris, però res ens fa pensar que això hagi de ser així”, diu Joan Guix

BARCELONA – 26 febrer 2020 15.44 h
El Punt Avui

La con­se­llera de Salut, Alba Vergés, i el secre­tari del depar­ta­ment, Joan Guix, han encapçalat aquest dime­cres la reunió per a la coor­di­nació de l’estratègia de malal­ties trans­mis­si­bles emer­gents d’alt risc, amb repre­sen­tants de tots els Depar­ta­ments i dele­gats ter­ri­to­ri­als.

En aquesta reunió, el Depar­ta­ment de Salut ha con­fir­mat que pre­veu un “cert dego­teig” de casos posi­tius impor­tats durant els pro­pers deu o dotze dies, però el secre­tari de Salut Pública, Joan Guix, ha indi­cat que això no els pre­o­cupa de moment. “Estaríem alar­mats si tinguéssim casos comu­ni­ta­ris, però res ens fa pen­sar que això hagi de ser així”, ha afe­git.

Per la seva part, la con­se­llera de Salut, Alba Vergés, ha recor­dat que a França i a Ale­ma­nya es van impor­tar casos i es van pro­duir petits brots per trans­missió comu­nitària, però final­ment la situ­ació es va poder con­tro­lar, no com en el cas d’Itàlia.

L’objec­tiu tant de la detecció precoç com del con­fi­na­ment de tots els con­tac­tes, ha dit Guix, és “l’erra­di­cació’’ del virus. Guix ha con­cre­tat que els interessa aïllar els casos con­fir­mats i bus­car els con­tac­tes per evi­tar pre­ci­sa­ment el con­tagi a Cata­lu­nya. “Estaríem més pre­o­cu­pats i començaríem a estar mig alar­mats si comencéssim a tenir casos comu­ni­ta­ris’’ ha dit el secre­tari. “Això seria una altra situ­ació’’, ha conclòs.

Tant la con­se­llera Alba Vergés com el secre­tari de Salut Pública, Joan Guix, han recal­cat que el més impor­tant és man­te­nir la “con­tenció’’ del coro­na­vi­rus i evi­tar doncs, con­ta­gis comu­ni­ta­ris. Per Vergés, es vol evi­tar la “trans­missió aquí’’ però ha recal­cat que si n’hi hagués “tam­poc vol­dria dir que estiguéssim com Itàlia’’. En aquest sen­tit, ha recor­dat que a França i a Ale­ma­nya es van donar petits brots i que Cata­lu­nya està pre­pa­rada per a la detecció ràpida.

Per la seva banda, la gerent de pro­ces­sos inte­grals de salut del Ser­vei Català de la Salut, Assumpta Ricart, ha expli­cat que s’estan acre­di­tant nous labo­ra­to­ris per al diagnòstic precoç per si fos neces­sari, que de moment no ho és. Ricart ha recal­cat que el labo­ra­tori no pot ser ’’el coll d’ampo­lla’’ per aquest diagnòstic i ha defen­sat també la pos­si­bi­li­tat que n’hi hagi a cada capi­tal de demar­cació per evi­tar el tras­llat de mos­tres. Actu­al­ment, el clínic pet fer 300 pro­ves diàries.Ricart també ha vol­gut des­ta­car que cal donar mis­sat­ges clars a la població i per això ha recor­dat la neces­si­tat de fer més ren­tat de mans, evi­tar el con­tacte amb les per­so­nes amb simp­to­ma­to­lo­gia i man­te­nir certa distància, con­tro­lar els ester­nuts amb el colze o fer ser­vir moca­dors d’un sol ús. Tot i això, ha asse­gu­rat que fer ús de mas­ca­re­tes indis­cri­mi­na­des “no té cap sen­tit’’ i que no afe­geix pro­tecció. Si que ha reco­ne­gut però, que els pro­fes­si­o­nals mèdics han de pren­dre mesu­res més estric­tes.

Salut ha recal­cat que no hi ha pro­hi­bició de viat­jar enlloc però la con­se­llera Vergés ha admès que la reco­ma­nació és evi­tar-ho “si es pot estal­viar’’.

informacio publicada el Punt Avui

Leave a Reply